آگاتا کریستی تحقیقات پارکر ...

آگاتا کریستی «تحقیقات پارکر پاین»

تحقیقات پارکر پاین

авторский сборник

Язык издания: персидский

هرمس, 2014 г.

Тип обложки: мягкая

Страниц: 292

Содержание:

 1. آگاتا کریستی. تحقیقات پارکر پاین (сборник)
  1. آگاتا کریستی. پروندهٔ همسر میانسال (рассказ)
  2. آگاتا کریستی. پروندهٔ سرباز ناراضی (рассказ)
  3. آگاتا کریستی. پروندهٔ بانوی ناراحت (рассказ)
  4. آگاتا کریستی. پروندهٔ شوهر ناراضی (рассказ)
  5. آگاتا کریستی. پروندهٔ کارمند شهر (рассказ)
  6. آگاتا کریستی. پروندهٔ زن ثروتمند (рассказ)
  7. آگاتا کریستی. همهٔ چیزهایی را که میخواهی برداشتهای؟ (рассказ)
  8. آگاتا کریستی. دروازهٔ بغداد (рассказ)
  9. آگاتا کریستی. خانه در شیراز (рассказ)
  10. آگاتا کریستی. مروارید گرانبها (рассказ)
  11. آگاتا کریستی. مرگ بر روی نیل (рассказ)
  12. آگاتا کریستی. پیشگوی دلفی (рассказ)⇑ Наверх